De schoolraad

Ouders, personeel en de lokale omgeving

Elke school gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap moet een schoolraad oprichten. Via deze schoolraad participeren ouders, personeel, de lokale gemeenschap en - in het secundair onderwijs - de leerlingen samen in het schoolbeleid met elk evenveel vertegenwoordigers. Uitzondering zijn scholen waar de inrichtende macht al voor twee derde uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen bestaat. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, leraren en leerlingen. 

De pedagogische, leerlingen- en ouderraad duiden hun vertegenwoordigers aan in de schoolraad. Waar deze raden niet bestaan, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. Ouders kiezen ouders, leerlingen kiezen leerlingen, personeel kiest personeel. De stemming is geheim en verplicht voor het personeel.

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

OudersHet participatiedecreet erkent de pedagogische, leerlingen- en ouderraad.
Een school is verplicht een pedagogische of ouderraad op te richten als 10 % van het personeel of de ouders erom vraagt (en voorzover dat tenminste 3 leraren of ouders zijn).

Lagere scholen moeten een leerlingenraad oprichten als 10 % van de elf- tot dertienjarige leerlingen erom vraagt. De leden van deze raden worden verkozen bij geheime stemming, die voor leraren en leerlingen verplicht is. 

Lees alles over de schoolraad