Zorg op de schommel

Met het ganse team werken aan extra zorg

Onze schoolvisie

Dit vinden we op De Schommel zeer belangrijk:

  • Een optimale ontwikkeling van onze kinderen tot sterke persoonlijkheden, met aandacht voor ieder kind en elk talent.
  • Een veilige en rijke schoolomgeving met een positief leef- en leerklimaat.
    - Een open communicatie en een samenwerking met ouders, waarbij in het belang van de kinderen, initiatief wordt genomen van beide kanten.
  • Kwalitatief en vernieuwend onderwijs, waarbij gemotiveerde leerkrachten oog hebben voor een kritische en open leeromgeving.
  • En tot slot, wij willen een zorgzame school zijn, waarin we op een positieve manier aandacht hebben voor de specifieke zorgen van ieder kind.

Wij bereiden onze kinderen voor op het voortgezet onderwijs en nog later voor de maatschappij van de 21ste eeuw, waarbij ze zich werkelijk betrokken voelen bij hun eigen leerproces.

Visie op zorg

Elk kind is een rijk individu, met zijn of haar talenten en noden, wij willen als school het engagement aan gaan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen.

  • Vooreerst willen we oog hebben voor de intellectuele, zeg maar de cognitieve prestaties van onze kinderen.
  • Minstens even belangrijk zijn de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind. Wij willen onze kinderen ook in dit opzicht optimaal ondersteunen, rekening houdend met de eigenheid en de persoonlijkheid van de kinderen.

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen en niet omgekeerd.

Concreet willen we klaar staan en extra inspanningen leveren om ook kinderen met leer – en/of ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

ZorgWanneer we aannemen dat kinderen mogen verschillen, aanvaarden we ook dat zowel het leertraject als het begin – en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk. Dat houdt ook in dat niet alle leerlingen aan het einde van het schooljaar op dezelfde wijze worden geëvalueerd.

Differentiatie is een belangrijke sleutel om zorgbreed onderwijs te organiseren. We gaan na wat een kind kan en hoever het kan geraken. Dat betekent dat kinderen die nood hebben aan extra zorg deze ook krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school. Differentiatie is geen makkelijke opdracht. Het vergt teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om dingen bij te leren.

“Zorgbeleid” is een opdracht van het hele team!

Het is voor u als ouder belangrijk om te weten wie in het team is betrokken en dusdanig aanspreekbaar is.

Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin - en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden. Dit veronderstelt flexibele groeperingen van leerlingen én leerkrachten.